Официальный сайт ОАО "Завод
"Запорожавтоматика"
69057, Украина, г.Запорожье, ул.Адмирала Нахимова,3 тел.(061)233-71-69 e-mail: ofc-zza@ukr.net, mrk-zza@ukr.net


Главная
Новости
История
Сертификация
Продукция
Услуги

Информация для акционеров


Контакты
Карта сайта
Обратная связь07.04.2019 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 11.04.2019

13.03.2018
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено на сайті 13.03.2018.
Приватне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтоматика» (місцезнаходження – м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова,буд.3) повідомляє про скликання загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд.3, 5-й поверх, кімната № 5.13.
Реєстрація акціонерів: з 10:00 до 10:50 в день та за місцем проведення зборів.
Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу; для представників акціонерів, крім того, - довіреність
або інші документи на право участі у загальних зборах, згідно чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 11.04.2018 (24 година).
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень (проект рішення - Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Фоменко Тетяна Анатоліївна, Вовк Ганна Леонідівна, Лебедкіна Надія Володимирівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання
Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів товариства).
2. Розглід звіту генерального директора товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту генерального директора. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік (проект рішення – Затвердити звіт генерального
директора товариства за 2017 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2018 рік).
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
наглядової ради (проект рішення – Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду).
4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами цього розгляду (проект рішення –
Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік, висновки та рішення за результатами розгляду).
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2017 рік (проект рішення - Розподіл прибутку за 2017 рік не проводити у зв’язку з
його відсутністю, збитки звітного періоду у розмірі 995 тис. грн., покрити у відповідності до вимог чинного законодавства України).
7. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії Товариства (проект рішення - Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії
Товариства, а саме Голови Ревізійної комісії – Вільхового Вячеслава Івановича, членів Ревізійної комісії - Одинокої Валентини Михайлівни,
Луговської Валентини Павлівни).
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про прийняття рішення загальними зборами Товариства про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, згідно до розділу 6 Статуту, що
укладатимуться в ході поточної господарської діяльності (проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів стосовно поточної
господарської діяльності Товариства, згідно до розділу 6 Статуту, з зазначенням характеру правочинів та їх сукупної вартості, протягом одного року
з дати прийняття цього рішення).
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018,загальна кількість простих іменних
акцій товариства становить 3682000 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 3006995 штук.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36
та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери товариства та/або
їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів (по запису у відповідальної особи) у робочі дні тижня з 9:00 до 16:00
(обідня перерва з 11:30 до 12:00) у приміщенні товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, 4-й поверх, кімната №4.11, а в день
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Поплавка Андрій Миколайович – член Наглядової ради, телефон для довідок: 061-2398198.
Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zza.zp.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника звітний попередній
Усього активів 7124 8089
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5790 5924
Запаси 651 611
Сумарна дебіторська заборгованість 489 907
Гроші та їх еквіваленти 6 524
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1291 2286
Власний капітал 4738 5733
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 663 663
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2386 2356
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток) (995) 828
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3682000 3682000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,27023) 0,22488


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень “Відомості НКЦПФР” №49 (2802) від 13.03.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.03.2017
Шановний акціонер!
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в
Бюлетень “Відомості НКЦПФР” №43 (2548) від 03.03.2017.

Приватне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтоматика» (місцезнаходження –
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 04 квітня 2017 року об 11:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3, 5-й
поверх, кімната №5.13. Реєстрація акціонерів: з 10:00 до 10:50 в день та за місцем проведення
зборів. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу (паспорт);
для представників акціонерів, крім того, - довіреність та інші документи на право участі у
загальних зборах акціонерів, згідно чинного законодавства України.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії (проект рішення – Обрати лічильну комісію у наступному
складі: Фоменко Тетяна Анатоліївна, Вовк Ганна Леонідівна, Лебедкіна Надія Володимирівна).
2. Затвердження звіту генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на
2017 рік (проект рішення – Затвердити звіт генерального директора Товариства про
результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Затвердити основні напрями
діяльності Товариства на 2017 рік).
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік (проект рішення –
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік).
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (проект рішення – Затвердити звіт Ревізійної комісії
Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік).
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (проект рішення – Затвердити
річний звіт Товариства за 2016 рік).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік (проект
рішення – Прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 828 тис. грн. розподілити наступним
чином: на оновлення основних фондів і технічне переобладнання 520 тис. грн.; на
реконструкцію бази відпочинку - 100 тис. грн.; залишити в нерозподіленому прибутку - 208
тис.грн.).
7. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства. (проект
рішення – Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме
Голови Наглядової ради - Костенко Федора Федоровича, членів Наглядової ради - Поплавки
Андрія Миколайовича, Поплавки Сергія Миколайовича, Вільхового Вячеслава Івановича,
Яценко Тамари Вікторівни).
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства (проект рішення - Обрати строком на
три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Поплавку Миколу Миколайовича,
Поплавку Андрія Миколайовича, Яценко Тамару Вікторівну).
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства (проект рішення – Обрати Головою
Наглядової ради Товариства - Поплавку Миколу Миколайовича).
10. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії Товариства (проект
рішення - Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, а саме
Голови Ревізійної комісії - Дубровки Надії Григорівни,членів Ревізійної комісії - Одинокої
Валентини Михайлівни, Луговської Валентини Павлівни).
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової
ради Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих договорів (проект
рішення - Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової
ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цих
цивільно-правових договорів).
13. Про прийняття рішення загальними зборами Товариства про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, згідно до пункту 13 розділу 6 Статуту, що
укладатимуться в ході поточної господарської діяльності (проект рішення – Надати
попередню згоду на вчинення значних правочинів стосовно поточної господарської
діяльності Товариства, згідно до пункту 13 розділу 6 Статуту, з зазначенням характеру
правочинів та їх сукупної вартості, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін
(доповнень), подальших специфікацій по виконанню раніше укладених правочинів, а у разі
необхідності – додатків до правочинів по збільшенню їх сум, до таких значних правочинів
або розірвання (припинення) таких значних правочинів, протягом одного року з дати
прийняття цього рішення).
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів, є 29.03.2017 (24 година).
З матеріалами, що стосуються питань порядку денного загальних зборів акціонерів,
акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення
загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня Товариства з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з
11:30 до 12:00) у приміщенні Товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3, 4-й
поверх, кімната №4.11. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства матеріали
надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за
порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами – Поплавка Андрій Миколайович – член
Наглядової ради,телефон для довідок: 061-2339779.Адреса власного веб-сайту, на якому
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: www.zza.zp.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.(тис.грн.)
Найменування показника Звітний Попередній
Усього активів 8533 7906
Основні засоби 6183 6341
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 800 790
Сумарна дебіторська заборгованість 975 614
Грошові кошти та їх еквіваленти 524 61
Нерозподілений прибуток 4847 3856
Власний капітал 5968 5142
Статутний капітал 663 663
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2424 2664
Чистий прибуток (збиток) на 1 акцію 0,22488 0,11407
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3682000 3682000
Вартість чистих активів 5968 5142
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб ) 97 109
--------------------------------------------------------------------------------------------------
27.10.2016
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтоматика»
(місцезнаходження – м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова,3)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 грудня 2016 року
об 11:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3, 7-й поверх, конференц-зал заводу.
Реєстрація акціонерів: з 10:00 до 10:50 в день та за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу (паспорт);
для представників акціонерів, крім того, - довіреність та інші
документи на право участі у загальних зборах акціонерів, згідно з чинним законодавством України.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії (проект рішення – Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Вільховий В’ячеслав Іванович, Вовк Ганна Леонідівна, Лебедкіна Надія Володимирівна).
2. Зміна типу Товариства, зміна найменування Товариства (проект рішення - Змінити тип Товариства з публічного на приватне,
змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Завод «Запоріжавтоматика»» на
приватне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтоматика»»).
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження уповновженої особи на
підписання цього Статуту (проект рішення - Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та
уповноважити Голову зборів Товариства на підписання цього Статуту.).
4. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його у новій редакції
(проект рішення - Внести зміни до «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення у новій редакції).
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів,
є 25.11.2016(24 година).
З матеріалами, що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів,
акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів
у робочі дні тижня Товариства з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 11:30 до 12:00) у приміщенні Товариства за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, 4-й поверх, кімната 4.11.
В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства матеріали надаються учаснику зборів
для ознайомлення в місці їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами – Поплавка Андрій Миколайович
– член Наглядової ради, телефон для довідок: (061) 233-97-79.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: www.zza.zp.ua.
Наглядова рада ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»».
--------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2016
Публічне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтоматика»
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 05 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3 (конференц-зал заводу)
Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.50 год. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 31 березня 2016 року.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та основні
напрямки розвитку товариства у 2016 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2015 рік та план одержання прибутку на 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора,
Наглядової ради, звіту та висновків Ревізійної комісії, розподілу прибутку (збитків) товариства за 2015 рік та плану
одержання прибутку на 2016 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності,
згідно пункту 10.2.2.25 Статуту.
Акціонери можуть ознайомитися з документами з питань порядку денного у робочі дні з 14.00 до 16.00 год. за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11. Відповідальна особа за порядком ознайомлення акціонерів з
документами – заступник голови Наглядової ради Поплавка Андрій Миколайович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік: (тис. грн.)
Найменування показника Звітний Попередній
Усього активів 7 886 8 141
Основні засоби 6 452 6 638
Запаси 621 929
Сумарна дебіторська заборгованість 752 416
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 -
Нерозподілений прибуток 4 148 4 171
Власний капітал 5 539 5 562
Статутний капітал 663 663
Довгострокові зобов’язання - 93
Поточні зобов’язання 2 254 2 112
Чистий прибуток (збиток)(0,05269) (0,1765)
Середньорічна кількість акцій (шт.)3682000 3682000
Вартість чистих активів 5 539 5 562
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 109 135
Тел. для довідок: (0612) 233-97-79; 228-44-75; 233-71-69,
факс 220-04-45
Наглядова рада ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.03.2015
Уважаемые акционеры !
Публічне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтоматика»
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 03 квітня 2015 року об 11.00
годині за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Адм. Нахімова, 3 (конференц-зал заводу)
Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.50 год. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 31 марта 2015 року.
Порядок денний
1. Затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та
основні напрямки розвитку товариства у 2015 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку(збитків) товариства за 2014 рік та план одержання прибутку на 2015рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора, Наглядової ради,
звіту та висновків Ревізійної комісії, розподілу прибутку (збитків) товариства за 2014
рік та плану одержання прибутку на 2015 рік.
Акціонери можуть ознайомитися з документами з питань порядку денного у робочі дні з
14.00 до 16.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11.
Відповідальна особа за порядком ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови Наглядової ради
Поплавка Андрій Миколайович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік:(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 2014р. Попередній 2013р.
Усього активів 8141 8948
Основні засоби 6638 6695
Запаси 929 801
Сумарна дебіторська заборгованість 416 1183
Грошові кошти та їх еквіваленти - 102
Нерозподілений прибуток 4171 4939
Власний капітал 5562 6452
Статутний капітал 663 663
Довгострокові зобов’язання 93 87
Поточні зобов’язання 2112 1977
Чистий прибуток (збиток) (0,1765) (0,010)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3682000 3682000
Вартість чистих активів 5562 6452
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 135 163
Тел. для довідок: (0612) 233-97-79; 228-44-75; 233-71-69,
факс 220-04-45
Наглядова рада ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2014
Уважаемые акционеры !
Публичное акционерное общество «Завод «Запорожавтоматика» уведомляет Вас об итогах голосования
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое со-стоялось 17 апреля 2014 года.
По 1, 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня приняты решения:
Отчет генерального директора о работе за 2013 год – утвердить.
Отчет председателя Наблюдательного совета за 2013 год – утвердить.
Отчет и выводы Ревизионной комиссии за 2013 год – утвердить.
Распределение прибыли общества за 2013 год и план получения прибыли в 2014 году – утвердить.
- Отозваны члены Наблюдательного совета и избраны голосованием бюллетенями для кумулятивного голосования члены
Наблюдательного совета в следующем составе:
Костенко Федор Федорович - председатель совета
Вильховой Вячеслав Иванович - член совета
Яценко Тамара Викторовна - секретарь совета
Поплавка Андрей Николаевич - член совета
Поплавка Сергей Николаевич - член совета
- Отозваны члена Ревизионной комиссии и голосованием бюллетенями для кумулятивного голосования избран новый состав
Ревизионной комиссии:
Дубровка Надежда Григорьевна - председатель комиссии
Одинокая Валентина Михайловна - член комиссии
Луговская Валентина Павловна - член комиссии
Утверждены условия гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, установлены
размеры и вознаграждения и избрано лицо, которое уполномочено на их подписание – генеральный директор ПАО «Завод
«Запорожавтоматика» Поплавка Николай Николаевич.
На собрании принято решение дивиденды за 2013 год не выплачивать.
На первом заседании Наблюдательного совета 17.04.2014 г. Генеральным директором ПАО «Завод «Запорожавтоматика» избран
Поплавка Николай Николаевич.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.2013
Шановний акціонер!
запрошуємо Вас на річні загальні збори акціонерів 17 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3 (конференц-зал заводу, 7-й поверх).
Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.50 год. В день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2014 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік та план одержання прибутку на 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, звіту та висновків Ревізійної комісії, розподілу прибутку та збитків товариства за 2013 рік та плану одержання прибутку на 2014 рік.
7. Переобрання членів Наглядової ради.
8. Переобрання членів Ревізійної комісії.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, членами Ревізійної комісії, встановлення розмірів їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 14.00 до 16.00 год. за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради, заступник генерального директора Поплавка Андрій Миколайович.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонера – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Завод “Запоріжавтоматика” за 2013 рік: (тис. грн.)
Найменування показника ЗвітнийПеріод 2013 р. ПопереднійПеріод 2012 р.
Усього активів 8948 9146
Основні засоби 6695 6804
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 510 738
Сумарна дебіторська заборгованість 1183 1000
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 102
Нерозподілений прибуток 4939 5248
Власний капітал 6452 7102
Статутний капітал 663 663
Довгострокові зобов’язання - 36
Поточні зобов’язання 1763 1601
Чистий прибуток (збиток) (0,1765) 0,010
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3682000 3682000
Вартість чистих активів 6452 7102
Тел. для довідок: (0612) 233-97-79; 228-44-75; 233-71-69
факс 220-04-45
Наглядова рада ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.2013
Шановний акціонер!
запрошуємо Вас на річні загальні збори акціонерів 04 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3 (конференц-зал заводу, 7-й поверх).
Реєстрація акціонерів з 10:00 до 10:50 год. В день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 березня 2013 року.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки розвитку товариства у 2013 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік та план одержання прибутку на 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, звіту та висновків
Ревізійної комісії, розподілу прибутку та збитків товариства за 2012 рік та плану одержання прибутку на 2013 рік.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 14:00 до 16:00 год. за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради, заступник
генерального директора Поплавка Андрій Миколайович.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонера – паспорт та довіреність,
оформлену згідно чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Завод “Запоріжавтоматика” за 2012 рік: (тис. грн.)
Найменування показника ЗвітнийПеріод 2012 р. ПопереднійПеріод 2011 р.
Усього активів 8414 8305
Основні засоби 6356 6309
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 881 986
Сумарна дебіторська заборгованість 950 774
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 16
Нерозподілений прибуток 3317 3215
Власний капітал 6763 6661
Статутний капітал 663 663
Довгострокові зобов’язання 36 -
Поточні зобов’язання 1615 1547
Чистий прибуток (збиток) 109 323
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3682000 3682000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 164 171
Тел. для довідок: (0612) 34-74-98; 228-44-75; 233-71-69
факс 220-04-45
Наглядова рада ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2012
Повідомлення акціонеру ПАТ “Завод “Запоріжавтоматика”
Шановний акціонер!
Наглядова рада товариства повідомляє акціонерів про доповнення порядку денного річних загальних зборів,
які відбудуться 04 квітня 2012 року об 11:00 годині за адресою: м.Запоріжжя, вул.Адм.Нахімова, буд.3
наступним питанням:
8. Прийняття рішення про зміну зберігача та затвердження умов договору з новим зберегачем.
Проект рішення:
1. Розірвати дії договору з відокремленим підрозділом зберігача у філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Запоріжжя, у звя'зку з його закриттям.
2. Затвердити зберігача, у якого емітент відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій,ТОВ "РІФ-НР", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33328332.
3. Затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ "Завод "Запоріжавтоматика" з ТОВ "РІФ-НР".
Наглядова рада.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2012
Повідомлення акціонеру ПАТ “Завод “Запоріжавтоматика”
Шановний акціонер!
запрошуємо Вас на річні загальні збори акціонерів 04 квітня 2012 року об 11:00 годині
за адресою: м.Запоріжжя, вул.Адм.Нахімова, буд.3, (конференц-зал заводу, 7-й поверх).
Реєстрація акціонерів з 10:00 до 10:50 год. В день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 березня 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік та план одержання прибутку на 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту за 2011 рік, та основних напрямків діяльності товариства у 2012 році,
звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, звіту Ревізійної комісії, розподілу прибутку і збитків
товариства та плану одержан-ня прибутку на 2012 рік.
7. Відкликання повноважень лічильної комісії.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань поряд-ку денного у робочі дні з 14:00 до 16:00 год.
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради,
заступник генерального директора Поплавка Андрій Миколайович.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонера – паспорт та довіреність,
оформлену згідно чинного законодавства.
Наглядова рада.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.04.2011
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество "Завод "Запорожавтоматика" уведомляет Вас об итогах голосования
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое состоялось 15 апреля 2011 года.
По 1,2,3,4 и 5 вопросам повестки дня приняты решения:
Отчет председателя Правления о работе за 2010 год - утвердить.
Отчет председателя Наблюдательного совета за 2010 год - утвердить.
Отчет и выводы Ревизионной комисии за 2010 год - утвердить.
Распределение прибыли общества за 2010 год и план получения прибыли на 2011 год - утвердить.
Устав общества, изложенній в новой редакции, в связи с принятием
Закона Украины "Об акционерных обществах" - утвердить.
Разработанные положения в новой редакции: "Об общем собрании акционеров",
"О Наблюдательном совете", "О Генеральном директоре" - утвердить.
Отозваны члены Наблюдательного совета и избраны голосованием бюллетенями для кумулятивного
голосования члены Наблюдательного совета в следующем составе:
Костенко Ф.Ф. - председатель совета
Сотник В.А. - заместитель председателя совета
Яценко Т.В. - секретарь совета
Поплавка А.Н. - член совета
Поплавка С.Н. - член совета
Утверждены условия гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета, избрано лицо,
которое уполномочено на их подписание - генеральный директор ОАО "Завод "Запорожавтоматика"Поплавка Н.Н.
Избран новый состав Ревизионный комисии : Дубровка В.М. - председатель комиссии, Одинокая В.М. и
Руденко И.В.- члены Ревизионной комиссии.
В новом Уставе общества предусмотрено создание единоличного исполнительного органа общества в лице
генерального директора, который избирается Наблюдательным советом общества.
На первом заседании Наблюдательного совета 15.04.2011 г. Генеральным директором ОАО "Завод "Запорожавтоматика"
избран Поплавка Н.Н.
Наблюдательный совет.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФОБОС: погода в г. Запорожье   Рейтинг@Mail.ru       META-Ukraine